Vyhlásenie o ochrane údajov
Osobné údaje (ďalej zvyčajne len „údaje“) spracúvame podľa potreby iba v rámci nevyhnutnosti a na účely zaistenia funkčnosti a užívateľskej prívetivosti webstránky, vrátane obsahu a tam uvedených služieb a výkonov.

Podľa čl. 4 bod 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej ako „GDPR“), je „spracúvanie“ každá operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov alebo každá operácia v súvislosti s osobnými údajmi, ako napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Týmto vyhlásením o ochrane údajov Vás informujeme najmä o charaktere, rozsahu, účelu, trvania a právnom základe pre spracúvanie osobných údajov, ak sa buď samostatne alebo spoločne s inými rozhodneme o účeloch a prostriedkoch spracúvania. Ďalej Vás informujeme aj o komponentoch tretích strán, ktoré používame na účely optimalizácie a zvýšenia kvality používania, pokiaľ tretie strany spracúvajú údaje vo vlastnej zodpovednosti.

Naše vyhlásenie o ochrane údajov je usporiadané nasledovne:

I. Informácie o nás ako o prevádzkovateľovi
II. Práva používateľov a dotknutých osôb
III. Informácie pre spracúvanie údajov

I. Informácie o nás ako o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľ poskytujúci služby týchto webstránok v zmysle ochrany údajov je::

Büttner-Schmitz GmbH

Renate Büttner-Schmitz
Dycker Feld 42
42653 Solingen
Deutschland

telefón: +49(0)212-25720
telefax: +49(0)212-257272
e-mail: info@buettner-schmitz.com

Zodpovedá osoba pre ochranu údajov u poskytovateľa je:

Renate Büttner-Schmitz

II. Práva používateľov a dotknutých osôb

Pokiaľ ide o podrobnejšie nižšie popísané spracúvanie údajov, používatelia a dotknuté osoby majú právo

  • na potvrdenie, či sú dotknuté údaje spracúvané, na informácie o spracúvaných údajoch, na ďalšie informácie o spracúvaní údajov, ako aj na kópie údajov (porovnaj aj čl. 15 GDPR);
  • na opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov (porovnaj aj čl. 16 GDPR);
  • na okamžité vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú (porov. aj čl. 17 GDPR) alebo, alternatívne, ak je nevyhnutné ďalšie spracúvanie podľa čl. 17 ods. 3 GDPR, na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR;
  • na obdržanie údajov, ktoré sa ich týkajú a ktoré dali k dispozícii a na sprostredkovanie týchto údajov iným poskytovateľom/prevádzkovateľom (pozri tiež čl. 20 GDPR);
  • na sťažnosť dozornému úradu, ak sa domnievajú, že príslušné informácie od poskytovateľa sú spracúvané proti predpisom na ochranu osobných údajov (pozri tiež čl. 77 GDPR).

Okrem toho je poskytovateľ povinný informovať a poučiť všetkých príjemcov, ktorým poskytovateľ sprístupnil údaje, o akejkoľvek oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzeniach ich spracúvania, ktoré vyplýva z čl. 16, 17 ods. 1 a 18 GDPR. Táto povinnosť však neplatí, ak je táto správa nemožná alebo ak je spojená s neúmerne vynaloženým úsilím. Bez ohľadu na vyššie uvedené, má používateľ právo na informácie o tomto prijímateľovi.

Okrem toho majú používatelia a dotknuté osoby podľa čl. 21 GDPR právo namietať voči budúcemu spracúvaniu údajov, ktoré sa ich týkajú, ak poskytovateľ spracováva údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prípustné sú najmä námietky voči spracúvaniu údajov na účely priamej reklamy.

III. Informácie pre spracúvanie údajov

Údaje spracúvané pri používaní našej webstránky sa vymažú alebo zablokujú, ak pominul účel ukladania, ak vymazaniu údajov nestoja v ceste žiadne zákonné povinnosti ich ukladania a následne ak nie sú uvedené žiadne iné údaje k jednotlivým spracovateľským postupom.

Údajový server

Z technických dôvodov, najmä s cieľom zabezpečiť bezpečné a stabilné webstránky, prenáša nám váš internetový prehliadač údaje, napr. o poskytovateľovi internetového pripojenia. Týmito tzv. serverovými Logfiles sa zhromažďujú údaje ako napríklad typ a verzia vášho internetového prehliadača, operačný systém, webstránka, z ktorej ste prešli na našu webstránku (Referrer URL), podstránky našej webstránky, ktoré ste navštívili, dátum a čas jednotlivých prístupov, ako aj IP adresa internetového pripojenia, z ktorej bolo vykonané pripojenie na našu webstránku.

Tieto zhromaždené údaje budú uložené dočasne, nie však spolu s ďalšími informáciami o Vás.

Právnym základom pre takéto uloženie je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je zlepšenie, stabilita, funkčnosť a bezpečnosť našich webstránok.

Údaje budú vymazané najneskôr do siedmich dní, pokiaľ nie je potrebné ďalšie skladovanie na účely dokazovania. V opačnom prípade sú údaje čiastočne alebo úplne vylúčené z vymazania až do konečného objasnenia prípadov.

Požiadavky a možnosti kontaktu

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailom, použijú sa Vami uvedené údaje na spracovanie Vašej požiadavky. Uvedenie údajov je potrebné na to, aby bola Vaša požiadavka primerane spracovaná a zodpovedaná – bez toho, aby boli tieto údaje k dispozícii, nemôžeme Vašu požiadavku úplne alebo čiastočne zodpovedať.

Právnym základom pre takéto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Vaše údaje budú vymazané po úplnom zodpovedaní Vašej požiadavky a ak vymazaniu nestoja v ceste žiadne zákonné povinnosti uchovávania údajov, ako napr. pri realizácii uzatvorených zmlúv.

Google-Maps

Na našich webstránkach používame aplikáciu Google Maps pre zobrazenie nášho sídla, ako aj pre jednoduchší popis trasy. Ide o službu poskytovanú spoločnosťou Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej označovaná ako „Google“.

Prostredníctvom certifikácie podľa EU-US štítu na ochranu údajov („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje spoločnosť Google, že budú dodržiavané požiadavky na ochranu údajov stanovené EÚ aj pri spracúvaní údajov v USA.

Aby sme Vám na našej stránke umožnili zobrazenie určitých typov písma, vytvorí sa pri vyvolaní našej webstránky prepojenie k serveru Google v USA.

Ak na našej webstránke vyvoláte zabudované prvky Google Maps, ukladá Google prostredníctvom Vášho internetového prehliadača na Vašom zariadení cookie. Na zobrazenie nášho stanoviska a vytvorenie popisu cesty sa spracujú Vaše používateľské nastavenia a údaje. Pri tom nemôžeme vylúčiť, že nebudú nasadené servery spoločnosti Google v Spojených štátoch.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je optimalizácia funkčnosti našej webstránky.

Vytvoreným pripojenia ku Googlu môže Google určiť, z ktorej webstránky bola požiadavka zaslaná a na ktorú IP adresu je nutné zaslať popis cesty.

Ak nesúhlasíte s týmto spracúvaním, máte možnosť odmietnuť používanie súborov cookies voľbou príslušného nastavenia Vášho internetového prehliadača. Podrobnosti pozri vyššie pod bodom „Cookies“.

Používanie Google Maps, ako aj informácií získaných prostredníctvom Google Maps, sa riadi zmluvnými podmienkami spoločnosti Google https://policies.google.com/terms?gl=SK&hl=sk a podmienkami pre Google Maps https://www.google.com/intl/sk_sk/help/terms_maps.html.

Okrem toho poskytuje spoločnosť Google na

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

ďalšie informácie.

Fonty Google

Na našich webstránkach používame fonty Google pre zobrazovanie externých druhov písma. Ide o službu poskytovanú spoločnosťou Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej označovaná ako „Google“.

Prostredníctvom certifikácie podľa EU-US štítu na ochranu údajov („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje spoločnosť Google, že pri spracúvaní údajov budú dodržiavané požiadavky na ochranu osobných údajov EÚ aj v USA.

Aby sme Vám na našej stránke umožnili zobrazenie určitých typov písma, vytvorí sa pri vyvolaní našej webstránky prepojenie k serveru Google v USA.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je optimalizácia a hospodárska a ekonomická prevádzka našej webstránky.

Otvorením našej webstránky a s tým spojeným prepojením ku Googlu môže Google zistiť, z ktorej webstránky bola Vaša požiadavka zaslaná a na ktorú IP adresu má sprostredkovať zobrazenie písma.

Spoločnosť Google poskytuje ďalšie informácie na

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

a najmä informácie o možnostiach ukončenia používania údajov.

YouTube

Na našich webstránkach používame YouTube. Ide o video portál spoločnosti YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ďalej len „YouTube“.

Youtube je sesterskou spoločnosťou Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej označovaná ako „Google“.

Prostredníctvom certifikácie podľa EU-US štítu na ochranu údajov („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje spoločnosť Google, že aj sesterská spoločnosť YouTube bude dodržiavať požiadavky na ochranu osobných údajov stanovených EÚ aj pri spracúvaní údajov v USA.

YouTube používame v súvislosti s funkciami „režimu rozšírenej ochrany údajov“, aby sme Vám mohli ukazovať aj videá. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je zlepšenie kvality našej webstránky. Funkcia „režimu rozšírenej ochrany údajov“ má podľa uvedenia YouTube za následok, že údaje, ktoré sú ďalej popísané podrobnejšie, sa na server YouTube sprostredkujú iba vtedy, ak video skutočne spustíte.

Bez tohto „režimu rozšírenej ochrany údajov“ sa vytvorí prepojenie k serveru YouTube v USA, keď vyvoláte video YouTube na niektorých z našich webstránok, na ktorých je video vložené.

Toto prepojenie je potrebné na to, aby váš internetový prehliadač mohol zobraziť príslušné video na našej webstránke. V súvislosti s tým YouTube zhromažďuje a spracúva pri najmenšom Vašu UP adresu, dátum a čas, ako aj Vami navštívené webstránky. Okrem toho sa vytvorí prepojenie k pracovnej sieti „DoubleClick“ spoločnosti Google.

Ak ste zároveň prihlásený aj do svojho YouTube účtu, priradí YouTube informácie o pripojení k Vášmu účtu. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa buď pred návštevou našich webstránok odhlásiť z účtu na YouTube alebo vykonať vo svojom používateľskom účte YouTube príslušné nastavenia.

Na účely funkčnosti, ako aj analýzy používateľského správania, ukladá Youtube prostredníctvom Vášho internetového prehliadača na Vaše koncové zariadenie súbory cookies. Ak nesúhlasíte s týmto spracúvaním, môžete príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača odmietnuť ukladanie súborov cookies. Podrobnosti pozri vyššie pod bodom „Cookies“.

Ďalšie informácie týkajúce sa získavania a používania údajov, ako aj o Vašich s týmto súvisiacich právach a možnostiach ochrany poskytuje spol. Google na webovej stránke

https://policies.google.com/privacy

kde si môžete vyvolať zásady o ochrane osobných údajov.

Hlavné vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov od advokátskej kancelári Weiß & Partner

 

Copyright 2024 - Büttner-Schmitz GmbH - Dycker Feld 42 - 42653 Solingen Nemecko


Valid XHTML 1.0 Transitional