Politika spoločnosti
Vedenie firmy Büttner – Schmitz GmbH a jej zamestnanci sa voči spoločnosti zaviazali, že budú dodržiavať všetky zákony a predpisy, ktoré sú záväzné pre náš podnik.

Okrem toho poskytujeme prostriedky na presadzovanie nasledujúcich zásad:

  • Meradlo kvality určuje zákazník, preto je splnenie želania zákazníka cieľom konania každého zamestnanca.
  • Všetci zamestnanci majú povinnosť a právo nahlásiť, resp. odstrániť negatívne vplyvy, ktoré by sa mohli premietnuť do kvality alebo dodržania termínov. Vedenie podniku a zamestnanci sú zodpovední za svoje konanie.
  • Naším najvyšším cieľom je snaha o dokonalosť našich produktov tak, aby sa vždy vracal  zákazník a nie naše výrobky. Toto je možné dosiahnuť vyškoleným a kvalifikovaným personálom.
  • Naša kvalita sa odzrkadľuje aj v dôslednom dodržiavaní termínov, flexibilite a rýchlom a korektnom poradenstve, čím sa zreteľne odlišujeme od našich konkurentov.
  • Zaväzujeme sa, že budeme úzko spolupracovať s našimi dodávateľmi, resp. zmluvnými partnermi, aby sme zabezpečili, že ich služby a praktiky budú zodpovedať našim zásadám. Zaviazali sme sa takisto, že budeme posilňovať vedomie našich zamestnancov/-kýň v ich pracovnej oblasti k témam ako je bezpečnosť práce, ochrana zdravia a životného prostredia. K tomu patria školenia a prípadné ďalšie vzdelávanie. Aktívna spoluúčasť všetkých zamestnancov vedúca k neustálemu zlepšovaniu vo všetkých aspektoch je jedným z našich najvyšších cieľov.
  • Aby sme včas zachytili  potenciálne zdroje nebezpečenstva a eliminovali ich, podriaďujeme našu obchodnú činnosť pravidelným analýzam rizík.
  • Poskytujeme vhodné technológie, postupy a nástroje, platí to aj pre nevyhnutné informácie a dokumentáciu. 
  • Zaväzujeme sa k šetrnému zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi ako je vzduch, voda a pôda, príp. s existujúcimi zdrojmi vo forme elektriny, surovín, nástrojov atď.
  • Zaväzujeme sa, že preveríme, resp. necháme kriticky preveriť vo všetkých aspektoch náš systém manažmentu. 


Vedenie podniku