เกี่ยวกับเรา
บริษัท Büttner-Schmitz ได้ออกแบบและผลิตจิ๊กงานชุบมานานกว่าสองรุ่นแล้ว ประสบการณ์มากมายนี ้ถูกส่งต่อไปยังลูกค้าของเรา

บริษัท ตั ้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Dycker Feld ของเมือง Solingen ตั ้งแต่กลางปี 1990

บริษัท

สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยที่สุดและความรู้ของผู้เชี่ยวชาญของเราที่อยู่มายาวนาน
สิ่งนี ้รับประกันคุณภาพและการดูแลในระดับสูงสุดในการผลิตจิ๊กแขวนชิ ้นงาน การเลือกซั
พพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมวัสดุคุณภาพสูงยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเรามีความล ้าหน้าทางเทคโนโลยีในการใช้โซลูชันที่เหมาะสมตามที่
ลูกค้าต้องการ

การให้ค าปรึกษาส่วนบุคคลและประสบการณ์การใช้งานจริงรับประกันจิ๊กแขวนชิ ้นงานที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมที่สุดส าหรับเทคโนโลยีการชุบ
ด้วยไฟฟ้าแผงวงจรการเคลือบและการขนส่ง
เนื่องจากความหลากหลายของประเภทจิ๊กท าให้เกิดความจ าเป็นกับการเก็บสต็อกถาวรของวัสดุที่เกี่ยวข้องเช่นทองเหลือง เหล็ก เหล็กสแตนเลส
ทองแดงและไทเทเนียมเพื่อรับประกันการจัดส่งที่รวดเร็วให้กับลูกค้า

ช่วงที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี ้ทางเราได้ให้ความส าคัญกับความท้าทายของการปรับแต่งพลาสติกซึ่งทางเราสามารถตอบสนองความต้องการทั ้งหมดที่ลู
กค้าของเราวางไว้ความส าเร็จอีกขั ้นในประวัติศาสตร์ของ บริษัท
ของเราได้ถูกสร้างขึ ้นโดยการปรับโครงสร้างสถานที่การท างานของเราเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและความต้องการของหลากหลายส่วนและลูก
ค้า

การขยายธุรกิจครั ้งนี ้จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นมากขึ ้นในอนาคตและท าให้สามารถเข้าถึงตลาดและลูกค้าได้มากขึ ้น