โรงงาน
พื ้นที่การผลิตและห้องเก็บของของบริษัท มีพื ้นที่ประมาณ 3,000 ตร.ม.
และมีการติดตั ้งอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ล ้าสมัยซึ่งท าให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก

บริษัทของเราจะด าเนินต่อไปในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายทั ้งหมดโดยการลงทุนที่สมเหตุสมผล

 

ลิขสิทธิ์โดยบริษัท 2024 - Büttner-Schmitz GmbH - Dycker Feld 42 - 42653 Solingen เยอรมนี


Valid XHTML 1.0 Transitional