นโยบายองค์กร
ผู้บริหารของ บริษัท Büttner - Schmitz GmbH และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั ้งหมดที่บังคับใช้กับ บริษัท ของเราเรายังคงจัดหาวิธีการในการด าเนินการตามหลักการแนวทางต่อไปนี ้:

มาตรฐานด้านคุณภาพจะถูกก าหนดโดยลูกค้าท าให้การปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าเป็นเป้าหมายของการกระท าของพนักงานทุกคน

พนกังานทกุ คนมีหน้าที่และสิทธิ์ในการรายงานหรือก าจดัอิทธิพลเชิงลบที่อาจสง่ ผลตอ่ คณุ ภาพหรือการปฏิบัติตามก าหนดเวลา
ผู้บริหารและพนักงานต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตน

เป้าหมายหลักของเราคือการมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเสมอ
เราบรรลุเป้าหมายนี ้ด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสม

คุณภาพของเรายังสะท้อนให้เห็นในการปฏิบัติตามก าหนดเวลาความยืดหยุ่นและค าแนะน าที่รวดเร็วและถูกต้องซึ่งท าให้เราแตกต่างจากคู่แข่งอย่
างชัดเจน

เราด าเนินการอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาของเราเพื่อให้แน่ใจว่าการบริการและการปฏิบัติของพวกเขาสอดคล้องกับหลักการชี ้น า
ของเราเพื่อเพิ่มความคมชัดซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมและการฝึกอบรมเพิ่มเติมหากจ าเป็น
การมีส่วนร่วมเชิงรุกของพนักงานทุกคนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกเรื่องเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา

เราก าหนดให้กิจกรรมทางธุรกิจของเรามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอเพื่อระบุและก าจัดแหล่งที่มาของอันตรายที่อาจเกิดขึ ้น

เราจัดหาเทคโนโลยีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสมรวมถึงข้อมูลและเอกสารประกอบที่จ าเป็นด้วย

เรามุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังเช่นอากาศน ้าและดินหรือทรัพยากรที่ก าหนดในรูปของไฟฟ้าวัตถุดิบเครื่องมือ ฯลฯ

เราด าเนินการตรวจสอบระบบการจัดการของเราอย่างละเอียดทุกประการหรือเพื่อตรวจสอบ

 

ผู้บริหาร