การรับรอง
ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตจิ๊กส าหรับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้ารายแรกในประเทศเยอรมนีบริษัท ของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน DIN EN ISO
9001: 2015 บริษัทได้รับการรับรองเบื ้องต้นในปี2548

ทุกพื ้นที่ของบริษัทเราได้รับการตรวจสอบZertifikatZertifikat